دتکتور مولتی دودی و حرارتی آدرس پذیر SENS مدل S6-AMD-300