هالوژن کریستالی

هالوژن های کریستالی تک رنگ و قابل تغییر به چند رنگ